• 05137245538,05136015977
  • info@omranta.ir

درباره ما

درباره ما

درباره ما

ما براي آسايش وايمني شما انديشيده ايم همواره از خود سوال می کنیم: چگونه می توانیم آسایش و ایمنی را همزمان داشته باشیم ؟ بله، در واقع آسایش و ایمنی دو کلمه متضاد هستند ... اما باید با این دو کلمه که کلیـد واژه های ما در مسیر خدمت به بشریت هستنـد و از طریـق کسب دانش، هوش و توانایی بدست می آیند معجزه خلق کنیم. با این کلید واژه ها، ما آسایش و ایمنی را در یک قاب قرار داده و اینجاست که O.T.A ( عمران توسعه آذرخش ) را به شما معرفی می کنیم. بدون شک، عمران توسعه آذرخش محصولات مناسبی را به مردم یک جامعه ارائه می کند. نیازهای آنها چیست، چگونه می توانیم آنها را در زندگی روزمره یاری کنیم؟ ابتــدا، در مورد تمـام این سـوالات با یک تیـم حرفـه ای صحبت کردیم و سپس توانستیــم به ســوالات مـردم با توجـ ـه خواسته هایشان پاسخ دهیم.

عمران توسعه آذرخش

مدیران عمران توسعه آذرخش

تیم اصلی عمران توسعه آذرخش متشکل از چند بخش اصلی می باشد که اعضای اصلی آن برای آشنایی هرچه بیشتر در ذیل این صفحه آمده اند.

بهروز شادکام


مدیر پروژه
مرضیه شادکام


مدیرپروژه