• 05137245538,05136015977
  • info@omranta.ir

جزئیات محصول

سیستم راهبند


بولاردها سیستم های امنیتی هستند که برای مهار وسایل نقلیه در شهر ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع راهبندها٬ هم ایمن و هم زیبا هستنـد و دارای سـازه هـای بادوام می باشند